Kursevi stranih jezika

Urban School nudi kurseve engleskog, španskog, nemačkog i francuskog jezika, kao i srpski za strance (serbian language courses for foreigners). Svi naši kursevi usaglašeni su sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CEFR). U ponudi su svi nivoi od A1 do C2 osim za engleski za strance koji ide do B1 nivoa. Nakon redovnog pohađanja i uspešnog polaganja završnog testa izdajemo priznat sertifikat o savladanom nivou znanja jezika.

Kursevi za decu

Predškolski nivo

Kurs je podeljen u tri dela kao što je prikazano u tabeli. Ovaj kurs je važan zbog navikavanja dece da koriste engleski jezik i njegove glasove kroz učenje i zabavu na najuspešniji način.
Na početnom nivou teme su: brojevi , boje, delovi lica i tela, životinje, kućni ljubimci, zoološki vrt, životinje na farmi, igračke, kuća, porodica, osnovna hrana i napici, godišnja doba, aktivnosti, igralište, prevozna sredstva, dani u nedelji, osećanja, Božić, Uskrs, Noć veštica, igrice , bajke, pojmovi o Londonu i Engleskoj.
Na sledećem nivou predškolskog kursa se prethodno naučene teme proširuju i uvode se nove :u školi i van nje, čula, garderoba, godišnja doba, prevozna sredstva i dani u nedelji. Usavršavaju se i veštine tako da deca na ovom nivou mogu da se predstave i prepričaju jednostavne priče uz vizuelnu i audio pomoć.
Na završnom delu predškolskog kursa je moguće uvesti mnoge teme u zavisnosti od interesovanja i sposobnosti dece.Većina stvari koja se uči tokom pripreme se usvaja mada je kod nekih moguća i produktivnost. Veći deo gramatike koji se savlada do ovog nivoa se kasnije obnavlja tokom daljeg usavršavanja.

Mlađi školski nivo

Nakon uspešno savladanih pripremnih (E) kurseva kandidati će na ovom nivou, koji je takođe podeljen u tri dela (vidi tabelu), proširiti svoje znanje uz sposobnost da broje do 100, pričaju o drugima, o činjenicama, navikama i sposobnostima. Nove teme na ovom nivou obuhvataju praznike, predmete u školi, zdravlje, vreme, godišnja doba, sportove, slobodne aktivnosti, prevozna sredstva i osećanja. Usvojene veštine se kreću od razumevanja sporog i jasnog govora i jednostavnih pitanja, preko odgovora na jednostavna pitanja, pričanje priča i recitovanje, opštu sposobnost čitanja, spelovanja i pisanja poznatih reči.
Sledeći nivo uspešnom kandidatu omogućava da priča o dnevnim obavezama, stvarima koje poseduje, prodavnicama i mestima u gradu, rasporedu časova u školi, o prošlosti. Takođe će moći da opiše sebe i druge, da pruži osnovne informacije o sebi i drugima, da da osnovne informacije o kretanju. Nove teme su igrice, prodavnice i mesta u gradu, svakodnevni predmeti i meseci u godini. Poboljšaće veštine usvojene na prethodnom nivou.
U trećem delu ovog kursa uspešni kandidati će naučiti kako da govore o količini, pojavama i osećanjima, aktivnostima i datumima. Naučiće kako da izraze suprotnost i daju objašnjenje, da opišu ljude i predmete uz pomoć odnosnih rečenica. Nove teme na ovom nivou su priroda i svet oko nas. Poboljšaće se veštine počev od postavljanja pitanja i davanja odgovora, opisivanja slika preko čitanja poznatih i nepoznatih tekstova, kratkog pisanja o ljudima , životinjama i slično.

Stariji školski nivo

Na nižem srednjem C nivou veština slušanja je poboljšana s obzirom da polaznik može da prati filmove i crtane filmove koji odgovaraju njegovom uzrastu; komunikacija i konverzacija odgovaraju datom nivou, čitanje je moguće u smislu praćenja pisanih uputstava, a u pisanju se koriste složenije rečenice ili veznici. Nove teme su putovanja, svemir, zanimanja i svet posla, čula i svet folklora, fantazije i avantura.
Na narednom nivou uspešan polaznik može da govori o hrani i obrocima, istorijskim promenama, da postavi pitanja vezana za putovanje kao i da čita mapu. Nove teme su obroci, istorija, promene kroz istoriju, istorije porodice, čitanje turističkih informacija. Na ovom nivou se specijalna pažnja posvećuje govornoj veštini (priča o prošlim događajima, opisivanje), čitanje (mape) i pisanje (o planovima, pravljenje postera, dnevnika i porodičnog stabla).
Nakon uspešno savladanog kursa kandidati će naučiti da daju ponude i obećanja, savete i mišljenja, da daju predloge, da pričaju o pravilima i obavezama , dimenzijama , mogućnostima i predviđanjima u budućnosti, šta vole da rade i šta ih interesuje; takođe će moći da kažu šta će se pod određenim okolnostima i desiti. Nove teme obuhvataju klimu, okolinu, kontinente, snove, želje, magiju i naučnu fantastiku. Njihove veštine slušanja će se poboljšati u smislu mogućnosti praćenja TV i radio programa i obavljanja telefonskih razgovora vezanih za poznate teme. Oni će takođe moći da čitaju kratke novinske članke i da pišu upitnike i eseje na zadate teme. U konverzaciji će moći da predstave druge ljude, da pitaju za pravac, za osnovne informacije i objašnjenja.

Omladinski nivo

Na ovom nivou novostečene funkcije obuhvataju spekulisanje, izražavanje uzroka i posledice, opisivanje procesa, manira i društva. Teme koje se na ovom nivou obrađuju su prijateljstvo, nauka i naučna fantastika. Opšte poboljšanje u veštinama stečenim na ovom nivou daje mogućnost kandidatima da prate predavanja i tehnička uputstva, da prepričaju sadržaj knjige ili filma, da izraze lične stavove i uverenja , da pričaju bez pripreme, da čitaju članke magazina i da pišu jednostavna zvanična pisma.
Osim usavršavanja već naučenog, ovaj nivo omogućava uspešnim polaznicima da pričaju o politici, da izraze želje, ubeđuju ljude i prepričavaju događaje u prošlosti. Nove teme su politika, kompjuteri i virtuelna realnost kao i tehnološke promene. Nakon uspešnog završenog kursa kandidati će razumeti filmove na standardnom engleskom, učestvovaće u diskusijama, moći će da nađu osnovne informacije u dokumentima i napišu eseje na konkretnu ili opštu temu kao i izveštaj zasnovan na činjenicama.
Uspešan kandidat na ovom nivou može da razume govorni jezik, govor uživo ili emitovan sa poznatim i nepoznatim temama koje spadaju u lični, društveni, akademski i vokacioni život. Polaznici mogu da vode razgovor sa “nejtiv spikerima” i da dobiju informacije iz raznih izvora a vezano za njihovu sferu interesovanja. Uspešni kandidati mogu tečno, efektivno i tačno da koriste jezik u širokom spektru opštih, akademskih, profesionalnih i svakodnevnih tema, mogu da pišu jasne, detaljne opise stvarnih ili imaginarnih događaja i iskustava u efektnom i odgovarajućem stilu.

Kursevi za odrasle

Kursevi za odrasle se organizuju dva puta godišnje – u jesenjem i prolećnom semestru. Ukoliko su polaznici učili engleski jezik ranije, testiraju se pismeno i usmeno da bi ih rasporedili u odgovarajuće grupe, a na osnovu njihovog znanja, kao i njihovih potreba i želja.

U toku kursa usavršavaju se sve četiri jezičke veštine i odgovarajuća pažnja se posvećuje proširivanju vokabulara i gramatici. Naša želja, kao i želja naših polaznika, je da što više razviju svoju sposobnost komunikacije. Učimo polaznike da se snađu u najrazličitijim situacijama – u prodavnici, restoranu, na putovanju, na poslu, na fakultetu… Ali nije samo komunikacija bitna – sa polaznicima vežbamo i da pišu mejlove, poslovna pisma, eseje, kritike, izveštaje…

Kada dostignu određeni nivo znanja, a u skladu sa njihovim željama i potrebama, spremamo polaznike za polaganje nekog od međunarodnih ispita (CPE, IELTS, BEC…).

Početni

Početni B – A1b

Po završetku kursa uspešan kandidat će na ovom nivou moći da učestvuje u osnovnim konverzacijamavezanim za ljude, kuću, posao, obroke, boje i veličine, vreme i vremenske prilike kao i svakodnevne pojmove i objekte, nameštaj, zemlje, nacionalnosti, transport. Kandidat će takođe moći da pita za smernice i uputstva, napravi zahteve i priča o onome što voli i ne voli.

Početni A – A1a

Po završetku kursa uspešan kandidat će na ovom nivou proširiti već naučeno uključujući teme vezane za prodavnice, mesta, igre i sportove, zdravlje, prirodu, praznike, medije, osnovne alate i materijale. Moći će takođe da govori o sadašnjim aktivnostima, prošlim iskustvima, budućim planovima. Na ovom nivou uspešan polaznik može da prati spor i jasan govor, da čita jednostavne rečenice, kratke tekstove, da razume svakodnevne izraze, da napravi uvodno izlaganje i pita za stvari i mesta.

Niži srednji

Srednji 1b – A2b

Po završetku kursa uspešan kandidat će na ovom nivou moći da koristi izraze za trajno prošlo vreme, pasiv, upitne fraze i osnovne frazalne glagole. Takođe na ovom nivou kandidat može da počne, završi, prekine konverzaciju, priča o poslu i procedurama, da napravi učtive zahteve i opiše dogođaje iz prošlosti.

Srednji 1a – A2a

Po završetku kursa uspešan kandidat će na ovom nivou proširiti naučeno znanje uključujući teme vezane za sportsku opremu, čula, obrazovanje i obrazovne institucije, istoriju, religiju, politiku. Može da razume kratke i jednostavne tekstove poznatih tema i razmenjuje jednostavne izraze, da ispriča priču, da piše o svakodnevnim aspektima svoje okoline, o poslu, iskustvu sa studija u povezanim rečenicama i da piše veoma kratke, osnovne opise dogođaja, prošlih aktivnosti i ličnih iskustava.

Srednji

Srednji 2b – B1b

Po završetku kursa uspešan kandidat će na ovom nivou proširiti naučeno znanje kroz teme kao što su istorija, religija i politika. Naučiće treći kondicional, kozativno HAVE, odnosne rečenice, kao i način predstavljanja mišljenja, dodavanja informacija, davanje saveta i uputstava.

Srednji 2a – B1a

Po završetku kursa uspešan kandidat će na ovom nivou proširiti već naučeno kroz teme kao što su umetnost, kultura i nauka. Moći će da razume veći broj TV programa i da odgovori na teme od ličnog interesa, kao što su intervjui i kratka predavanja, izveštaji vezani za vesti. Moći će da interesovanja i komuniciraju sa izvesnom sigurnošću o poznatim i ne tako poznatim stvarima koja se odnose na njihova profesije. I konačno će biti spremni da nepripremljeni pričaju o nepoznatim temema. Na ovom novou mogu da prate tečan govor u svakodnevnim situacijama.

Viši srednji

Viši 1a – B2b

Do ovog nivoa se obradi veći broj tema, tako da na vom nivou uspešan polaznik provodi više vremena učeći kako da pruži i primi komplimente, da izrazi strah i bojaznost, iznenađenje i sumnju, sažaljenje, da pruži savet i uzvrati na odgovarajući način koristeći finije gramatičke strukture koje obuhvataju sva vremena, kombinovane kondicionale, rečenice participa, upitne reči, redosled upitnih reči itd.

Viši 1a – B2a

Nove teme na ovom nivou uključuju kriminal i zakon, globalne probleme itd. Novosavladane funkcije su: način izražavanja rezervisanosti, žaljenja, izvinjenja, žalbi, namere, sigurnosti i nesigurnosti, kao i ubeđenja i ubeđivanja i ohrabrenja. Uspešan kandidat na ovom nivou može da razume govorni jezik, govor uživo ili emitovani sa poznatim ili nepoznatim temama koje spadaju u lični, društveni, akademski i vokacioni život. Polaznici mogu da razgovaraju sa “nejtiv spikerima”, da dobiju informacije iz visoko specijalizovanih izvora. Uspešni kandidati će moći tečno, efektivno i tačno da koriste jezik u širokom spektru opštih, akademskih, profesionalnih i svakodnevnih tema, jasno označavajući odnos između ideja.

Napredni

VIŠI 2b- C1b

Na ovom nivou nove funkcije su parafraziranje, proširenje razgovora, razvijanje tema i korišćenje odgovarajućih jezičkih argumenata. Novi gramatički pojmovi su imenske fraze, modifikatori i intenzifikatori, dok teme na ovom nivou nemaju neka striktna ograničenja.

Viši 2a – C1a

Nove funkcije na ovom nivou su pregovaranje, sumiranje, evaluacija i rangiranje. Nove gramatičke partije uključuju infinitive i emfatičke strukture a vokabular je proširen idiomima i poslovicama. Po završetku kursa polaznik može da razume dovoljno da bi pratio duži razgovor o opštim ili složenim temama koje su izvan njegovog polja; može da prati filmove koji sadrže određeni nivo slenga i idioma, da do detalja razume duge i složene tekstove; može pouzdano da prenese detaljne informacije; može da pruži jasan i detaljan opis i prezentacije na složene teme i pod-teme, razvijajući određene aspekte i dajući odgovarajuće zaključke.

C2-Proficiency

Uspešan kandidat na ovom nivou bez poteškoća razume bilo koji vid govornog jezika, bilo živog ili onog koji se prenosi, brzinom maternjeg govora. Uspešan kandidat može da prati specijalizovana predavanja i prezentacije sa odgovarajućim stepenom kolokvijalizma, regionalne upotrebe ili nepoznate terminologije; on razume i može da prenese sve forme pisanog jezika, može da razume svakog “nejtiv spikera”, prezentuje složenu temu sa sigurnošću i tačnošću publici kojoj je to potpuno nepoznato, prilagođavajući govor i njegove strukture potrebama publike i može da piše jasne, tečne, složene tekstove u odgovarajućem i efektnom stilu.

Novo kod nas – ŠPANSKI JEZIK – LENGUA ESPAÑOLA!

Zbog zainteresovanosti, ovaj put otvaramo kurs španskog jezika u našoj školi za sve uzraste!

Španski jezik je jezik koji se govori na dva kontinenta i koji nikada ne znate kada će vam zatrebati, zato trk na kurs!

Kursevi španskog jezika su fokusirani na konverzaciju i aktivnu primenu onoga što se prelazi na časovima kroz različite aktivnosti, komunikaciju i angažovanje tokom trajanja kursa, a i nakon toga. U ponudi su kursevi svih jezičkih nivoa, a ukoliko je to potrebno, i pripreme za različite seminare, testove i slično. U zavisnosti od nivoa koji se prelazi na kursu razvijate veštine pisanja, čitanja, usmenog izražavanja i slušanja na španskom jeziku. Nakon toga, spremni ste za novi nivo ili spremni ste za razgovor na španskom jeziku.

Trajanje kursa je 4 meseca, a nastava se odvija dva puta nedeljno po 90 minuta u našoj školi, u Bilećkoj ulici, na Voždovcu. Pored nastave, profesor španskog jezika je uvek otvoren za online konsultacije što je danas jako bitno za učenike, jer se tako pospešuje njihov napredak i učenje jezika. Prijavite se i naučite španski, ne tako „lako“ kao što imaju običaj da kažu, već ćemo u ovom slučaju reći zabavno i olakšano!

Mesečna cena kursa je 5890 dinara i verujte, nećete se pokajati, SADA je pravo vreme da naučite španski jezik!

Prijave su do 01. decembra, požurite do svog mesta!